dinsdag 18 juni 2013

Belangrijke mededelingen - important notice

ENGLISH VERSION SEE BELOW

Belangrijk! 

Een paar mededelingen van huishoudelijke aard, zodat iedereen weet waar hij of zij op kan rekenen of voor moet zorgen. Het is nog een hele tijd tot midden oktober, dus er is nog volop tijd om jezelf en je fiets(en) voor te bereiden.
Om te voorkomen, dat de show een allegaartje van allerlei fietsen wordt en de exposanten, de organisatie van de kampioenschappen en het publiek er geen wijs meer uit worden, hebben we wat algemene richtlijnen opgesteld. Voor de meeste liefhebbers is dit geheel vanzelfsprekend en over een enkele kleine afwijking zal niemand wakker liggen.
Alvast hartelijk dank voor het begrip en de medewerking.

 • Als je je fiets(en) ten toon wilt stellen, geeft dit dan a.u.b. door via e-mail. Dan weten we, wat we ongeveer kunnen verwachten en kunnen we gemakkelijker communiceren.
  Graag je naam, e-mailadres en welke fietsen (merk en eventueel aanvullende gegevens) doorgeven aan: hofstedeharrie@gmail.com
  Hoe eerder, hoe beter!
  Mocht je uiteindelijk niet kunnen , dan zitten daar uiteindelijk geen consequeties aan (behalve dat je een heel leuke dag misloopt).
 • Alléén baanfietsen.
  Dus geen wegfietsen of omgebouwde wegfietsen (fixed gear, single speed).
 • Complete fietsen.
  Dus niet een frame, vork en een paar wielen of fiets zonder stuur of zadel, etc. 
 • Klassieke fietsen van vóór 1990.
  Over één of twee jaar afwijking doen we niet moeilijk, maar getiglaste aluminium frames en monocoque carbon zijn niet de bedoeling.
 • Afmontage zo mogelijk “period correct”, dus bij voorbeeld een frame uit de jaren 1960 met onderdelen uit dezelfde periode. 
 • Uiteraard dienen de tentoongestelde fietsen schoon te zijn. Gepoetst toch hoogglans mag, maar is geen vereiste.
 • Graag zelf voor een standaard voor iedere fiets zorgen.
 • Ook graag een “datablad” meenemen voor iedere fiets ter informatie van de bezoekers.
  Op dat blad kun je wat feiten over de fiets plaatsen, zoals bijv. bouwjaar, materiaal, land of plaats van herkomst, framebouwer, oorspronkelijke berijder, foto, o.i.d.
  Voorbeelden zullen hier t.z.t. geplaatst worden.
  Bij voorkeur één A4tje per fiets, één- of tweezijdig bedrukt, gelamineerd of in insteekhoes.
 • Losse accessoires en kleding ter aankleding van het geheel is leuk, maar houd rekening met diefstal, souvenirjagers e.d.
  Organisatie van de kampioenschappen en de show kunnen niet aansprakelijk gesteld worden.
 • Voor diegene die op de baan wil en kan fietsen zijn gepaste kleding en schoeisel gewenst. Dus graag zo veel mogelijk wol, acryl, zijde en leer uit vervlogen tijden.
  Op de baan wordt uit veiligheidsoverwegingen uitsluitend gereden met goedgekeurde hardeschaalhelmen, dus niet blootshoofds of met worstenhelm of koerspetje.
  Het dragen van handschoentjes (veiligheid!) is een pré.
 • Wie wil rijden op de piste moet er voor zorgen, dat de fiets technisch in uitstekende staat is (voor je eigen veiligheid en die van een ander). Tubes goed gekit, kransje en alle schroeven vast, ketting spoort, etc.


Important!

A few notices, to let everyone know where he or she can count on or has to take care of. It is still a long time until mid October, so there is still plenty of time to prepare yourself and your bike(s).
To avoid that the show becomes a mess of all kinds of bicycles and doesn’t make any sense to the exhibitors, the organizers of the championships, we have written down some general guidelines. For most classic bike enthusiasts this is completely obvious. A few small deviations will scare off nobody, though.
Thanks a lot for your understanding and cooperation. 
 • If you plan to exhibit your track bike(s), please let us know by e-mail. In that way, we know what we can expect and it makes future communication easier.
  Please send a message with your name, e-mail address and which bicycles you’ll bring (brand and any additional information) to:
  hofstedeharrie@gmail.com
  The sooner, the better!
  If you finally cannot make it to come over to Apeldoorn, then there are no penalties or unpleasant consequences (except that you miss out on a very nice day).
 • Track bikes only.
  So, no road bikes or converted road bikes (fixed gear, single speed).
 • Complete bikes.
  So not a frame, fork and a pair of wheels or bike without handlebars or saddle, etc.
 • Classic bikes before 1990.
  A deviation of about a year or two won’t be a problem, but tig-welded aluminium or monocoque carbon frames are not in line with our expectations.
 • If possible, ensure that the bikes are assembled "period correct". For example a frame from the 1960s with parts from the same period.
 • Of course, the exhibited bicycles have to be clean. Polished to perfection is allowed, but is not required.
 • Please provide your own stand for each bike.
 • Also, please bring a "data sheet" for each bike to inform the visitors.
  Write down some facts about the bike, such as year of build, tube material, country or place of origin, frame builder, original rider, photo, or similar.
  Examples will be placed here.
  Preferably an A4 sheet for each bike, one- or two-sided printing, laminated or in a document pouch.
   
 • Loose clothing and accessories for decoration is fun, but be aware of theft, souvenir hunters, etc.
  Organization of the championships and the show cannot be held responsible.
 • For those people who like and have the skills to ride on the track, appropriate clothing and shoes are highly appreciated. So, as much as possible wool, acrylic, silk and leather from the olden days.
  For safety reasons, riding on the velodrome is only allowed when wearing approved hard shell helmets. So, not bare headed or with hair nets, “Danish” helmets or a cap.
  Wearing mitts/gloves (safety!) is a plus.
 • In case you have plans to ride on the track, ensure that the bike is technically in excellent condition (for your own and others’ safety). Tubulars well cemented, cog and all screws tight, chain well aligned, etc.

Geen opmerkingen: