maandag 21 oktober 2013

Foto's / pictures

De eerste kiekjes, amateurbeelden van de geslaagde baanfietsenshow tijdens het Europees Kampioenschap van het afgelopen weekend.
Wat betere, professionelere beelden volgen hopelijk later.

Klik hier voor de gehele serie.


Some snapshots from the pleasant track bike show during the European championships last weekend.
Hope to post more prefessional pictures later.

Click here for the whole set.
 

dinsdag 8 oktober 2013

De laatste fietsen druppelen binnen

Het doet ons deugd om te zien dat de lijst van aangemelde fietsen nog steeds groeit.
De één neemt zijn of haar enige klassieke baanfiets mee, de ander 3, 4 of 5 exemplaren.
En nu maar hopen, dat iedereen op de 20e oktober ook werkelijk in staat is, om de weg naar Apeldoorn te vinden en dat alle fietsen in de auto passen, zodat we ook daadwerkelijk al deze fietsen in het echt kunnen gaan zien.
Vind je, dat jouw fiets niet mag ontbreken en heb je dit nog niet via de e-mail kenbaar gemaakt, doe dit dan met grote spoed. In het Omnisportcentrum is voldoende ruimte, dus in principe is het aantal fietsen ongelimiteerd, maar in verband met de toegangskaarten en de indeling kunnen we niet tot het laatste moment wachten. Mocht je vlak voor de 20e toch nog besluiten om te willen komen met je fiets(en), neem dan alsnog even contact op. We zullen dan bekijken, of en hoe we er een mouw aan kunnen passen.
hofstedeharrie@gmail.comWe are pleased to see that the list of registered bikes is still growing.
One will bring his or her only classic bike, someone else will bring 3, 4 or 5
.Let's hope that everyone will be able to find the way to Apeldoorn on 20th October and that all bikes will fit in the car, so we will actually see all these bikes in the flesh.
Do you think that your personal track bike(s) should also be present and you have not yet informed us via e-mail, please do so immediately. There's enough space in the Omnisportcentrum, so basically the number of bikes is unlimited, but because of the entry tickets and the floor layout, we cannot wait until the last moment. If you decide just before the 20th to come with your bike(s), please contact us. We will see if and how we can find a solution.
hofstedeharrie@gmail.com

vrijdag 4 oktober 2013

Nog 2 weken... meer details

ENGLISH VERSION SEE BELOW.


Nog 2 weken te gaan, dus zo langzamerhand begint alles vastere vormen aan te nemen.
Hier alvast wat meer gegevens.
De komende dagen zal de resterende infomatie volgen.

Aanmelding
Heb je je nog niet opgegeven per e-mail, maar doe je toch mee?
Neem je je eigen klassieke baanfiets van vóór 1990 mee en doe je mee aan de expositie?
Meldt dit dan uiterlijk 9 oktober a.s. aan: hofstedeharrie@gmail.com

Aanvangstijd
Op zondag 20 oktober zullen de deuren van het Omnisportcentrum om 08:00 uur al open gaan en zijn we al welkom. Er kan dan opgebouwd worden.
Om 09:00 uur beginnen de wedstrijden en zullen er ook al veel toeschouwers aanwezig zijn.
Het zou mooi zijn als vóór 09:00 uur al de nodige klassieke fietsen opgesteld zijn. Immers, alle toeschouwers passeren de tentoonstellingsruimte voordat ze op de tribunes plaats kunnen nemen.
We willen graag dat alle deelnemers om 10:00 uur aanwezig zijn. Lukt dat voor een enkeling niet, dan is dat geen drama.

Einde
Het evenement eindigt 's avonds rond 19:00 uur.
Uiteraard blijven de races (finales keirin en koppelkoers) tot het einde toe spannend en dat wil iederen graag meemaken.
Het zou mooi zijn, als de show niet als een nachtkaars uit gaat, omdat de fietsen 's middags al één voor één in de kofferbak van de auto huiswaarts keren.

Toegangskaarten
Voor alle deelnemers/exposanten zullen er toegangskaarten op naam klaarliggen. 2 kaarten per exposant, dus je kunt gerust je partner, kind of vader meenemen om te assisteren of gewoon voor de gezelligheid.
Neem voor de zekerheid een indentiteitsbewijs mee!
We zullen gebruik maken van deur 5 (aflevering goederen) aan de achterkant van het Omnisportcentrum. We hoeven dus niet ver met ons materiaal te slepen.
Van deur 5 gaat het met de lift naar de 2e verdieping (Promenade).
Waar we kunnen parkeren horen we later.

Expositieruimte
De "stalen rossen" worden opgesteld in de "Promenade". Een mooie ruimte, waar alle toeschouwers moeten passeren als ze naar binnen of naar buiten willen.
Door de ramen is er constant goed zicht op de wielerbaan.
We krijgen eveneens toegang tot zitplaatsen op tribune B (overzijde van de baan, beneden).

Fietsen en materialen
Zorg dat je fietsen compleet en toonbaar zijn (vanzelfsprekend).
Vergeet niet om zelf voor een standaard te zorgen voor iedere fiets.
Een dunne kabel en een slotje zijn het overwegen waard, want iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen spullen.
Andere materialen (bijv. truitjes of iets anders) zijn prachtig ter aankleding, maar houd het goed in de gaten. Het kunnen ook leuke souvenirtjes zijn voor minder sympathieke bezoekers.

Eten en drinken
In de hal is op meerdere plaatsen van alles te koop op het gebied van eten en drinken. Officieel is het dan ook niet toegestaan om meegebrachte etenswaren en consumpies te nuttigen.
Heb je wat pakjes drinken, een koek of een broodje bij je, houd dit dan een beetje uit het zicht.

Verder...
Uiteraard hopen we veel bekende, maar ook nieuwe gezichten te zien. En veel en mooie fietsen natuurlijk.
Het E.K. staat garant voor prachtige kijksport.
Met elkaar en met de belangstellenden uit het talrijke publiek wordt het vast en zeker een vermakelijke dag.
Binnen afzienbare tijd zullen er in Nederland nog 2 of 3 wielerbanen bij komen, dus ook na 20 oktober is er met onze vintage baanfietsen nog heel veel te beleven.

Only 2 weeks to go, so the contours of the Stalen Ros classic bike show become visible.
Here you will find some details.
The following days the remaining information will be communicated
.

Registration
Do you want to join this event, but you haven't registered yet by e-mail?
Will you bring your own pre 1990 classic track bike 
and take part in the exhibition?
Please register October 9 latest by e-mail: hofstedeharrie@gmail.com

Start
On Sunday October 20th, the doors of the Omnisportcentrum open at 08:00 already and we can line up our bikes and stuff.
At 09:00 the games races and at that time there will be already a lot spectators.
It would be nice if a lot of classic bikes are on display before 09:00 hours. All the spectators have to pass through the exhibition space before they can take place on the grandstand.
We would like all participants to be present at 10:00. If that is not possible for some individuals, then that's not the end of the world.

End
The event ends in the evening around 19:00.
Of course the races (keirin finals and madison) remain exciting to the end and everybody wants to experience that.
It wouldn't be nice if our show fades out slowly, because the bikes disappear one by one in the afternoon.

Tickets For all participants / exhibitors an envelope with tickets will be available at the Omnisportcentrum. Envelopes carry the names of the participants. It's a good idea to bring your ID card. 2 cards per exhibitor, so feel free to bring your partner, child or father to assist or just for fun!
We will use door no. 5 (delivery of goods) at the back of the Omnisportcentrum, so, we don't have to carry our bikes over a long distance.
From door no. 5, we proceed to the elevator that brings us to the 2nd floor (Promenade).
Later, we will be informed where to park our cars.

Exhibition space

Our bikes will be showed in the "Promenade". A beautiful space, where all spectators must pass if they want to go in or out.
There's a good view on the track through the windows.
We also have access to seats on grandstand B (opposite side of the track, lower part).

Bikes and stuff
Ensure that your bikes are complete and presentable (obviously).
Do not forget to bring a bike stand for each bike.
A thin cable and a lock are worth considering because everyone is responsible for his or her own stuff.
Other materials (e.g. jerseys or anything else) are wonderful for decoration, but keep an eye on it. It may also be a nice souvenir to visitors...

Food and drinks
Food and beverages are for sale at many spots. Officially, it is therefore not allowed to bring and consume your own food and drinks.
In case you bring some cans of lemonade, cookies or a sandwich, please keep it out of sight.

More ...
We hope to see many familiar people, but also some new faces. And many beautiful bikes of course.
The European Championships guarantee wonderful sports.
It will certainly become a wonderful and entertaining day with all participants and interested people from the numerous public.
In the near future 2 or 3 new velodromes will be built in the Netherlands, so after October 20 there is still a lot to do for us, also with our vintage track bikes.


donderdag 26 september 2013

Goed en minder goed nieuws

Gisteravond (24/9) in er overleg geweest in het Apeldoornse Omnisportcentrum in verband met de show op 20 oktober, om een aantal praktische zaken door te nemen.

Om maar met het slechte nieuws te beginnen: gezien het drukke wedstrijdprogramma is er helaas GEEN gelegenheid om met onze klassieke baanfietsen op de wielerbaan te rijden....
Zelf hadden we dit graag anders gezien en de organisatoren van de kampioenschappen ook, maar helaas biedt het strakke en volle UCI wedstrijdschema geen ruimte.
Het rijden moeten we dus op een later tijdstip inhalen…

Verder is er alleen maar goed nieuws: de tentoonstelling gaat uiteraard gewoon door, de organisatoren verlenen maximale medewerking, de beoogde locaties in de hal zijn prachtig, toegangskaarten, parkeren en tribuneplaatsen: overal is aan gedacht.

Wil je nog meedoen en heb je je nog niet aangemeld, stuur dan nog snel een e-mail naar hofstedeharrie@gmail.com. Er is nog voldoende ruimte beschikbaar en nog steeds geldt: hoe meer hoe beter!Good news, bad news

Yesterday there was a meeting in the Omnisport Centre in Apeldoorn to discuss all practical matters related to the show on 20. October.

To start with the bad news: due to the busy race program, there will be NO opportunity to ride our classic track bikes on the track.
We would have preferred to have some track time and this was also the idea of the organizers of the championships, but unfortunately, the UCI race schedule doesn’t leave any space.
Riding on the track has to be moved to a later occasion…

For the rest there is only good news: the exhibition will take place as planned, the organizers give maximum support, the planned locations in the building are great, entry tickets, parking lots and grandstand seats: everything will be taken care off.

In case you would like to join the event as an exhibitor and you haven’t registered yet, please send an e-mail message to hofstedeharrie@gmail.com as soon as possible. There’s plenty space available. The more people and bikes, the better it is!

vrijdag 20 september 2013

Breed of smal, 1/8" or 3/32"?

Zoals al eerder aangehaald zijn wielrenners in het algemeen en baanrenners in het bijzonder (en natuurlijk iedereen die er omheen loopt) grote hobbyisten en liefhebbers van hun materiaal, goodies, spulletjes. Fietsen, wielen, stuurlinten, schoenen, sokken, brilletjes... Uiteraard is alles omgeven met mythes, halve en hele (on)waarheden. Iedereen heeft ook zo'n beetje de wijsheid in pacht. Zie bij voorbeeld ook het stukje over verzetten.
Zelf ben ik ook een materiaalliefhebber eerste klas, maar ik heb een hekel aan aanhangers en verkondigers van de enige echte waarheid. In elke theorie schuilt wel een stuk waarheid, ook in twee theorieën, die elk het tegenovergestelde beweren.

Zo ook de keus voor brede of smalle kettingen, kettingwielen en kransjes voor de baanfiets.
Grof gezegd zijn er twee maatvoeringen: 1/8" (breed) en 3/32" (smal).
De brede 1/8" ketting is zo'n beetje de standaard maat voor fietskettingen, sinds de 19e eeuwse safety fiets. 1/8" (of plm. 3,175 mm) is de breedte van de roller van de ketting. De smallere 3/32" (of plm. 2,38 mm) ketting is de standaard geworden voor derailleurfietsen.Historisch gezien is 1/8" dus "de" maat van baan- en andere single speed fietsen of fietsen met een versnellingsnaaf. Daaruit zou je kunnen concluderen, dat 3/32" onderdelen "not done" zijn voor baanfietsen.

Dan de praktijk.
3/32" blijkt op de baan net zo goed te werken als 1/8". Op een bepaald moment zijn onderdelenfabrikanten er mee begonnen om baanspullen ook in 3/32" aan te bieden, naast de "ouderwetse" 1/8".
Waarom? Wellicht het gewicht. De smallere spullen zijn een fractie lichter.Daarnaast "buigen" de smalle kettingen wat gemakkelijker door in zijwaartse richting: het zijn immers derailleurkettingen. In principe is dat niet nodig bij een baanfiets, maar het kan handig zijn, als de kettinglijn niet exact goed is. Staat het kransje op het achterwiel een paar mm naast het kettingwiel, dan kan een smalle ketting in combinatie met een smal kransje en kettingwiel dat wat gemakkelijker opvangen, zonder teveel lawaai te veroorzaken of de ketting te laten ontsporen.Bij een brede, stijvere 1/8" ketting licht dat allemaal wat gevoeliger.
Maar uiteraard zorgen we er altijd voor, dat de ketting precies recht loopt.
Een 1/8" systeem is in principe wat duurzamer. Door de grotere breedte en de grotere contactoppervlakken is de slijtage iets minder en de levensduur in theorie iets langer. Maar met een 3/32" aandrijving kun je ook een paar decennia doen.
In principe is een brede ketting ook niet sterker dat een smalle. Immers, de ruimte tussen de schakels in wel groter, maar de plaatjes/schalmpjes zijn even dik dus even sterk.
Wel is het zo, dat de duurste, meest hoogwaardige, sterkste (sprint)kettingen gemaakt worden in de 1/8" maat. Echter, die sterkte heeft te maken met het materiaal en het fabricageproces, niet zo zeer met de nominale afmeting.

Wat te doen?
Het maakt eigenlijk niks uit of je 1/8" of 3/32" onderdelen gebruikt, zo lang je de kettingen, kransjes en kettingwielen maar van dezelfde maat kiest.
Een smalle ketting is te smal voor brede kettingwielen (ca. 3 mm brede tandjes), dus dat werk nooit.
Andersom kun je wel een brede ketting om een smal (plm. 2 mm brede tandjes) kettingwiel leggen. Zo kun je dus wat "smokkelen". Het werkt, maar de kans op extra lawaai, veroorzaakt door de te brede ketting op de smalle tandjes, is groter.
Om te voorkomen dat je per ongeluk een keer mis grijpt of dat je fiets te veel herrie maakt, is het verstandig om alles in één en dezelfde maat te houden.
Smal (3/32") of breed (1/8") maakt daarbij niet uit. Het is maar net wat je hebt, het gemakkelijkst aan kunt komen, of waar je persoonlijke voorkeur ligt.As stated before, cyclists in general and track riders in particular (and nearly everyone in the bike scene) and great hobbyists and lovers of their materials, stuff, goodies. Bikes, wheels, bar tape, shoes, socks, glasses... Of course, all surrounded with myths, sometimes true, most time partly or completely untrue. Everyone also has pretty much all the answers. For example, also the article about the gears.I am also a fan of bicycle stuff, but I hate followers and preachers of the only real truth. In any theory lies a piece of truth, even in 2 opposing theories. 

Similarly, the choice of wide or narrow chains, sprockets and sprockets for track bike.Generally speaking, there are two sizes: 1/8" (wide) and 3/32" (narrow).The wide 1/8" chain is pretty much the standard size for bicycle chains, since the 19th century safety eighth bike. 1/8" (or approx. 3.175 mm) is the width of the rollers of the chain.The narrower 3/32" (or approx. 2.38 mm) chain has become the standard for derailleur bikes.So, historically, 1/8" is "the" standard for track bikes and other single speed bikes or bikes with internally geared hubs.From this one might conclude that 3/32" parts are "not done" for track cycling.

The practice.On the track 3/32" seems to work just as good as 1/8". At a certain moment, parts manufacturers started to offer 3/32" track parts, in addition to the "old" 1/8". Why? Perhaps the weight. The narrower stuff is a fraction lighter.Additionally, the narrow chains "bend" a bit easier sideways: after all, these are derailleur chains. In principle, this is not necessary on a track bike. But it can be useful, if the chain line is not 100% correct. If the sprocket on the rear wheel runs a few mm out of track of the front chain ring, then a narrow chain can handle that a bit easier in combination with a narrow sprocket and narrow chain wheel, without causing too much noise or derailing the chain.In the case of a wide, more rigid 1/8" chain, it's a bit more sensitive.But of course we always make sure that the chain always runs exactly in a straight line.In principle, a 1/8" system is a bit more durable. Due to the additional width and the larger contact areas, wear is less and life is slightly longer. However, a 3/32" drive train can also be used for a couple of decades.Basically a wide chain isn't stronger than a narrow one. After all, the space between the inner plates is bigger, but the thickness of the plates is the same, providing the same strength.It is true that the most expensive, highest quality, strongest (sprint) chains are made in the 1/8" size. However, that strength has to do with the material grade and the manufacturing process, not with the nominal size.

What to do?It actually does not matter whether you use 1/8" or 3/32" parts, as long as you choose the chains, chain rings and sprockets of the same size.A narrow chain is too narrow for wide sprockets or rings (approx. 3 mm wide teeth), so that will never work.However, you can combine a wide chain with a narrow (approx. 2 mm wide teeth) ring or sprocket. So, you can cheat a bit with this. It works, but likely with a bit additional noise, caused by the wide chain running on the narrow teeth.To avoid that you accidentally put a wrong sprocket on  your narrow chained bike or that your bike makes too much noise, it is wise to keep everything the same size. Narrow (3/32") or wide (1/8"): it does not matter. It just depends on what you have, the easiest to obtain, or whatever is your personal preference.

donderdag 5 september 2013

Cycles Jabo

Jabo is een minder bekend fietsmerk uit de Nederlandse historie, maar zowel weg- als baanrenners zijn succesvol geweest op Cycles Jabo.
Grondlegger en naamgever van het bedrijf was Jasper Bouma. Geboren in Haarlem, maar als smid vond hij werk als framebouwer bij Amsterdamse rijwielbedrijven. In die plaats is hij onder de naam Jabo voor zichzelf begonnen. Behalve Jabo maakte hij veel frames voor andere bedrijven en met andere labels. In een later stadium verhuisde het bedrijf naar Dongen.
Zeker in de jaren 1960 en 1970 reden veel Nederlandse renners op Jabo. Vanaf 1968 was er zelfs een Jabo amateurploeg. Als amateur reden onder meer Joop Zoetemelk en Gerben Karstens op fietsen van de familie Bouma en in 1964 en 1968 wonnen ze daarmee olympisch goud op de 100 km ploegentijdrit.
Om wat dichter bij de locatie van de show van klassieke baanfietsen in Apeldoorn te blijven: Gert Bongers uit Voorst werd in 1967 in Amsterdam wereldkampioen achtervolging bij de amateurs.
Op 20 oktober a.s. kunnen de liefhebbers diverse authentieke Jabo baanfietsen van dichtbij bewonderen en een gesprekje aanknopen met de eigenaren.
Jabo is brand in the Dutch bicycle history with a bit smaller reputation and fame, but nevertheless, both road and track riders have been successful on Cycles Jabo.
Founder of the company was Jasper Bouma (Ja Bo). The Haarlem born blacksmith found a job as a frame builder in Amsterdam bicycle companies. There he started his own Jabo company. Except his own Jabo brand, he made many frames for other companies and with other labels. Later, the company moved to Dongen.
Especially in the 1960s and 1970s, many Dutch riders rode Jabo bikes. From 1968 there was even a Jabo amateur racing team. As an amateur Joop Zoetemelk and Gerben Karstens used bikes from the Bouma family and in 1964 and 1968 they rode their Jabo bikes to Olympic gold medals in the 100 km team time trial.
Closer to Apeldoorn, the venue of the show of classic track bikes: in 1967, Gert Bongers from Voorst became amateur pursuit world champion in Amsterdam.
On 20. October the fans will be able to study and admire various authentic Jabo track bikes in detail and have a conversation with their owners.

vrijdag 30 augustus 2013

Jan Derksen: 3x WK Sprint

Eén van de grootsten van de Nederlandse wielersport: Jan Derksen. 3x wereldkampioen sprint (1x als amateur, 2x als professional).

Ter illustratie een stukje uit het interview uit "Het Parool" met Derksen's zoon Jan jr., zelf ook een sporter (schaatser) van formaat.

"Mijn vader was de wielrenner. De goede wielrenner. En als je een vader hebt die daar in uitblinkt en je gaat zelf ook fietsen, dan gaat men vergelijken. Dat vond ik vervelend. Die wedstrijd ging ik niet winnen. Zeker omdat hij op zo’n hoog niveau heeft gesport. Alles stond thuis in het teken van fietsen. Er was geen vakantie want er moest gefietst worden. Elke dag, ook met Kerstmis en oud en nieuw.”
“Acht jaar was ik tijdens het WK baanrijden in 1959. Aan de vooravond van de halve finales had ik van mijn opa een koekoeksklok gekregen. Mijn vader kon nog een keer wereldkampioen worden. Hij was nerveus. Er hing spanning in huis. Als kind kun je dat niet verwoorden maar ik voelde dat er iets broeide.”
“Op vrijdagavond werd mijn nieuwe klok opgehangen. Elf uur heeft de klok nog gehaald, maar twaalf uur niet meer.” Hij lacht. “Mijn vader kwam mijn kamer binnen: ‘Ik kan niet slapen’ en krak, pats, boem! Klok stuk, deur dicht, slapen. Hij is die keer geen wereldkampioen geworden. Er is nooit meer met één woord over de klok gerept.”
“Een paar jaar later ging ik met mijn vader naar Rih, in de Westerstraat, waar ik een heel bijzonder racefietsje kreeg. Met de originele zijden regenboogtrui van mijn vader fietste ik als een idioot rond ons huizenblok. In de Okeghemstraat ging ik ongenadig op mijn plaat. De legendarische woorden van mijn vader, ik hoor ze hem nog spreken: ‘Godverdomme! Mijn trui!’ Mijn moeder stond achter hem en zei: ‘Het kind! Hij bloedt!”
Droog: “Er was verschil van interpretatie, zullen we maar zeggen.”
“Schaatsen en fietsen liggen dicht bij elkaar en de Jaap Edenbaan was net geopend. Ik ben gaan schaatsen en daarmee heb ik echt mooie perioden gehad: EK’s en WK’s gehaald.”
“Achteraf weet ik dat mijn vader trots was, maar ik weet zeker dat hij diep in zijn hart heeft gehoopt dat ik op de fiets zou stappen. Alleen: hij heeft het nooit gezegd. Ik heb een groot respect voor hem. Wij hadden niet een relatie waarbij we heel veel spraken maar het contact was goed. Hij heeft een paar moeilijke laatste jaren gehad omdat hij geestelijk achteruit ging. Maar hij heeft geroepen: ‘Ik heb een prachtig leven gehad. Ik zou het zo weer doen.’ ".

Op 20 oktober zal Jan Derksen jr. de kampioensfiets van zijn vader (een zilveren Rih) in Apeldoorn laten zien. De zijden regenboogtrui zou er ook wel eens bij kunnen zijn, net als wat andere mooie Derksen spullen. Een koekoeksklok zal waarschijnlijk ontbreken.

Klik op de foto om een filmpje te bekijken.

One of the greatest of the Dutch cycling: Jan Derksen. 3 times World Champion sprint (1x as an amateur , 2x as a professional ).
To illustrate, here's a small part from an interview the newspaper "Het  Parool" had with Derksen's son John Jr., an athlete of stature himself (speed skating).

"My father was the cyclist.
The good cyclist. And if you have a father who excels and you yourself become a bicycle racer, then people can compare . That was annoying. I could not win that game. Especially because he has performed at such a high level. At home everything was in the sign of bicycles. There was no holiday because there was cycling. Every day, even at Christmas and New Year."
"I was eight years old at the World Championships track cycling of 1959 . On the eve of the semifinals, I had gotten a cuckoo clock from my grandfather. My father could become world champion again. He was nervous.
There was tension in the house. As a child you can not describe that, but I felt that something was going on." "On Friday night , my new clock was hanging on the wall. At eleven o'clock , the clock was still there, but not anymore at twelve." He laughs . "My father came into my room, 'I can not sleep' and crack , crash , boom! Clock in pieces, door shut , sleep. That time he didn't win the World Championships. Nobody ever mentioned a word about the clock." "A few years later I went with my father to Rih, in Westerstraat, where I got a very special race bike. Wearing the original silk rainbow jersey of my father, I rode like an idiot around our block. In Okeghemstraat I mercilessly hit the pavement. The legendary words of my father, I can still hear him speaking it out: 'Damn! My jersey!'. My mother stood behind him and said: 'The Child! He's bleeding!' ". Laconically: "There was a difference in interpretation , so to say.""Ice skating and cycling are close together and the Jaap Eden skating rink had just opened. I started skating and I had a really nice time: participated in European Championships and World Championships". "Looking back, I know my father was proud, but I'm sure he hoped deep in his heart that I would get on a bike. But: ​​he never said so. I have a great respect for him. We did not have a relationship where we talked a lot but the relationship was good. He has had a difficult last few years because he was deteriorating mentally. But he called: 'I had a wonderful life. I would do it like this again.' ".
On 20 October, Jan Derksen jr. will show his father's champion bicycle (a silver Rih) in Apeldoorn. The silk rainbow jersey may also be there, just like a couple of other nice Derksen goodies. However, a cuckoo clock is not likely to be there.
Click on the picture above to see a movie.

maandag 26 augustus 2013

Gratis toegang tot E.K. baanwielrennen voor aangemelde exposanten

Uiteraard krijgen aangemelde exposanten GRATIS TOEGANG.
Niet alleen tot de expositie van klassieke baanfietsen, maar eveneens tot de europese kampioenschappen baanwielrennen op zondag 20 oktober. Een unieke kans om deze dag met topsport van dichtbij te beleven.
Meld je dus zo spoedig mogelijk aan als exposant en geef je gegevens door per e-mail.
Graag je naam, e-mailadres en welke fietsen (merk en eventueel aanvullende gegevens) doorgeven aan: hofstedeharrie@gmail.com
Hoe eerder, hoe beter!
We kunnen dan vóór de kampioenschappen/show de toegangskaarten distribueren.

Stel je geen fietsen ten toon, dan betaal je uiteraard toegang voor de kampioenschappen, maar kun je zonder extra kosten onze spullen komen bewonderen.
De reguliere toegangsprijs bedraagt EUR 15,- tot EUR 20,- per persoon per dag.


Of course, all registered participants/exhibitors have FREE ENTRY.
Not only to the exhibition of classic track bikes, but also to the european championships track cycling on Sunday 20. October. A unique opportunity to enjoy this day full of top sports! 

So, please register as soon as possible by sending an e-mail with your name, e-mail address and which bicycles you’ll bring (brand and any additional information) to: hofstedeharrie@gmail.com
The sooner, the better!
Only if you do so, we'll be able to distribute the tickets before the championships/show.


If you don't have bicycles to exhibit, you have to pay for your ticket for the championships, but you can come and admire our stuff without aditional costs.
Regular entry fees vary from EUR 15.- to EUR 20.- per person per day.


zondag 25 augustus 2013

Was even weg

Sorry, maar wegens vakantie was ik een paar weken afwezig en daarom dus geen updates.
Maar nu zijn we weer terug en kunnen we vol gas door naar 20 oktober.
Vanaf nu kun je hier telkens weer wat nieuws verwachten.
Schroom ook niet om vragen te stellen of zelf je nieuws of wetenswaardigheden te melden.


Sorry, but due to holidays, I was absent for a few weeks and wasn't able to update this blog.
But we're back now and we'll go full speed ahead to 20. October.
From now on you can expect news and messages frequently.
Do not hesitate to ask questions or communicate your own news and knowledge.

dinsdag 23 juli 2013

XB3 Tahkion Super Sport

Omdat het zo'n mooie fiets is en omdat het zo'n prominente rol heeft gespeeld in de (recente) geschiedenis van de baanfiets: de Takhion Super Sport.
Dit exemplaar is van Ronny "Bici crono" Andersson uit Zweden. Ronny heeft zijn schitterende fietsencollectie, met onder andere diverse Takhions, Cinelli Lasers en een Textima fraai gedocumenteerd op Flickr. Verder is hij ook nog eens een aardige kerel, die andere fietsliefhebbers graag een helpende hand toesteekt.
Takhion is de top van de bekende fietsenfabriek uit Kharkov, Oekraïne, waar in de Sovjetperiode de meeste sport- en racefietsen voor de gehele USSR geproduceerd werden. De topmodellen met voor de Sovjets moeilijk te verkrijgen Columbusbuizen, de goedkopere modellen voor Jan en Alleman uit Oekraïens staal. De fabriek, in cyrillische leestekens XB3, oftewel KhVZ (Харьков Велосипед Завод / Kharkov Velocipyed Zavod / Kharkov Bicycle Factory / Kharkov fietsfabriek), gebruikte voor de verschillende kwaliteiten, doelgroepen en prijsklasses verschillende merken. In oplopende volgorde: рекорд ("Rekord"), Sprint/Meteor, Спорт ("Sport") , Квант ("Kvant"), Тахион ("Takhion") en Москва-80 ("Moskva 80"). Overigens maakte KhVZ niet alleen frames en vorken, maar ook de meeste, zo niet alle onderdelen voor hun fietsen, zoals sturen, derailleurs, remmen en cranks. En het zou de fietsindustrie niet zijn als ze er geen eigen standaards op na hielden. Bij voorbeeld de 26 mm metrische schroefdraad op de voorvork, de 2x rechtse 1.37" x 24T schroefdraad in de brackethuls en lagers met metrische kogels. In het na-Sovjet tijdperk produceerde KhVZ nog fietsen voor veel oud-Sovjet landen. Na de sluiting van KhVZ hebben hoofdengineer Reginald Vorontsov en diens zoon Vadim nog wat producten onder de naam Vorontsov geproduceerd.

 
Because it's such a beautiful bike and because it has played an important role in the (recent) history of the track bike: the Takhion Super Sport.
This particular bike belongs to Ronny "Bici crono" Andersson from Zweden. Ronny has an impressive bike collection, with e.g. several Takhions, Cinelli Lasers and a Textima all beautifully documented on Flickr. Besides that, he's a very nice person, always willing to help other bike enthousiasts.
Takhion belongs to the high end products from the famous bike factory from Kharkov, Ukraïne, that produced the majority of sports- and race bikes for the whole USSR in the Soviet-era. The top models were built with hard to get Columbus tubing, the cheaper models for average racers from Ukrainian steel. The factory, in cyrillic XB3, or KhVZ (Харьков Велосипед Завод / Kharkov Velocipyed Zavod / Kharkov Bicycle Factory), used different brand names for different product qualities, target groups and price brackets. In accending order: рекорд ("Rekord"), Sprint/Meteor, Спорт ("Sport") , Квант ("Kvant"), Тахион ("Takhion") en Москва-80 ("Moskva 80"). But KhVZ did not only produce frames and forks, but also most, if not all parts for their bikes, like handlebars, derailleurs, brakes, chain sets. And, as you can expect from a company in the bicycle branch, everything according an own standard. E.g. 26 mm metric steerer tube threading , 2x right hand 1.37" x 24T threading in the BB-shell and bearings with metric balls. In the post-Soviet era KhVZ built bikes for a couple of ex-Soviet countries. After the closure of KhVZ head engineer Reginald Vorontsov and his son Vadim made some products labeled as Vorontsov.