woensdag 10 juli 2013

48x16 of 51x17?

Een discussie die al lang loopt en een zaak, die in mijn ogen helemaal is gebaseerd op emotie en mythe. Wat is het verschil in overbrenging, als de kettingwielen groter of kleiner worden, maar de onderlinge verhouding blijft gelijk? De overbrengingsverhouding blijft gelijk, het verzet ook. De resterende (mechanische/efficiency) verschillen zijn minimaal, onvoelbaar en heffen elkaar vrijwel op. Een typisch gevalletje van "tussen de oren", "renner X of Y weet het en die heeft dit of dat gepresteerd" en "je voelt het toch?".

Een voorbeeld: maakt het iets uit of je 48x16 of 51x17 trapt? Dit zijn misschien niet de meest voor de hand liggende kettingwielcombinaties als het gaat om wereldniveau. Want daarover moet je wel spreken als je minieme verschillen van doorslaggevend belang wilt laten zijn. Maar het voorbeeld is wel handig gekozen, omdat de onderlinge verhoudingen exact gelijk zijn, namelijk 3:1.
De overbrenging is dus exact dezelfde: bij één crankomwenteling gaat het achterwiel exact drie keer rond.
Blijven twee marginale verschillen over.
Eén: kleinere kettingwielen en de daarmee kortere ketting wegen heel iets minder en zorgen voor een lager traagheidsmoment, zowel lineair (voorwaarste beweging) als roterend (draaien van de kettingwielen). Dat is gunstiger bij het accelereren, maar in mijn ogen minimaal en niet voelbaar.
Twee: de grotere kettingwielen laten de schakels van de ketting net iets minder bewegen ten opzichte van elkaar, dus de wrijving veroorzaakt door de ketting zal een fractie lager zijn.

Is er dan niets, wat tot voelbaar en meetbaar efficiencyverschil kan leiden? Volgens mij niet, zolang de overbrengingsverhouding precies gelijk blijft. Maar daar zit 't 'm nou juist. In het rekenvoorbeeld is de verhouding wel helemaal gelijk, maar bij andere combinaties is er juist wel een verschil in deze "gear ratio".
48x15 levert een verhouding van 3,2, terwijl 52x16 het resultaat van 3,25 geeft. Een klein verschil, maar toch 1,5 a 1,6%. Andere combi's zullen al gauw grotere afwijkingen opleveren en leiden tot een merkbaar verschil. Niet voor een prutser als ik, maar voor een topper wel.
En dan heb ik het nog niet gehad over andere relevante zaken als banddiameter en cranklengte.

Het blijft voer voor discussie:
"groot/groot bolt beter"
"klein/klein zet vlotter aan".
Wie andere ideeën of verklaringen heeft mag het zeggen.
Ook andere sprookjes hoor ik graag!

Klik hier voor een mooi voorbeeld van spookverhalen, voodoo en andere magie.


An old discussion and something which in my opinion is completely based on emotion and a myth. What is the difference in transmission, when the chain wheels are larger or smaller, but the ratio remains the same? The gear ratio remains the same, the traveled distance per pedal stroke also. The remaining (mechanical / efficiency) differences are minimal, and virtually eliminate each other. A typical case of "sitting in someone's head", "rider X or Y told me and has won this or that" and "you simply feel it?".

An example: does it matter whether you ride 48x16 or 51x17? This may not be the most obvious gear combinations when it comes to world class level. And that's what you have to observe if you want minimal differences to be decisive. But the example is chosen, simply because the quotient are exactly the same, i.e. 3:1. The gear ratio is exactly the same: one rear crank revolution results in exactly three wheel rotations. Two marginal differences remain.
One: smaller rings, cogs and the corresponding chain weigh a bit less and provide lower inertia, both linear (forward movement) and rotating (turning the chain rings). This is advantageous when accelerating, but in my opinion not noticeable.
Two: larger chain wheels make the links of the chain move a little less relative to each other, so the friction caused by the chain will be a fraction lower.

Isn't there anothing that can lead to differences in efficiency that can be noticed or measured? In my opinion there isn't, as long as the ratio remains exactly the same. But is that ever the case? In the calculation example the gear ratio remains the same, but with other combinations, there really is a (maybe small) difference.
48x15 gives a ratio of 3.2, while 52x16 results in 3.25. A small difference, but 1.5 to 1.6%. Other combinations will give larger deviations and lead to a noticeable difference. Not for a guy like me, but to a champ it will.
Not to mention other relevant issues such as tyre diameter and crank length.

It remains a subject for discussion:
"large/large runs better"
"small/small accelerates faster".
Do you have another opinion of explanation? Please tell me. Other fairy tales are also appreciated!

Click here to enjoy a nice discussion about this subject. Full of magic and science.


Geen opmerkingen: