vrijdag 4 oktober 2013

Nog 2 weken... meer details

ENGLISH VERSION SEE BELOW.


Nog 2 weken te gaan, dus zo langzamerhand begint alles vastere vormen aan te nemen.
Hier alvast wat meer gegevens.
De komende dagen zal de resterende infomatie volgen.

Aanmelding
Heb je je nog niet opgegeven per e-mail, maar doe je toch mee?
Neem je je eigen klassieke baanfiets van vóór 1990 mee en doe je mee aan de expositie?
Meldt dit dan uiterlijk 9 oktober a.s. aan: hofstedeharrie@gmail.com

Aanvangstijd
Op zondag 20 oktober zullen de deuren van het Omnisportcentrum om 08:00 uur al open gaan en zijn we al welkom. Er kan dan opgebouwd worden.
Om 09:00 uur beginnen de wedstrijden en zullen er ook al veel toeschouwers aanwezig zijn.
Het zou mooi zijn als vóór 09:00 uur al de nodige klassieke fietsen opgesteld zijn. Immers, alle toeschouwers passeren de tentoonstellingsruimte voordat ze op de tribunes plaats kunnen nemen.
We willen graag dat alle deelnemers om 10:00 uur aanwezig zijn. Lukt dat voor een enkeling niet, dan is dat geen drama.

Einde
Het evenement eindigt 's avonds rond 19:00 uur.
Uiteraard blijven de races (finales keirin en koppelkoers) tot het einde toe spannend en dat wil iederen graag meemaken.
Het zou mooi zijn, als de show niet als een nachtkaars uit gaat, omdat de fietsen 's middags al één voor één in de kofferbak van de auto huiswaarts keren.

Toegangskaarten
Voor alle deelnemers/exposanten zullen er toegangskaarten op naam klaarliggen. 2 kaarten per exposant, dus je kunt gerust je partner, kind of vader meenemen om te assisteren of gewoon voor de gezelligheid.
Neem voor de zekerheid een indentiteitsbewijs mee!
We zullen gebruik maken van deur 5 (aflevering goederen) aan de achterkant van het Omnisportcentrum. We hoeven dus niet ver met ons materiaal te slepen.
Van deur 5 gaat het met de lift naar de 2e verdieping (Promenade).
Waar we kunnen parkeren horen we later.

Expositieruimte
De "stalen rossen" worden opgesteld in de "Promenade". Een mooie ruimte, waar alle toeschouwers moeten passeren als ze naar binnen of naar buiten willen.
Door de ramen is er constant goed zicht op de wielerbaan.
We krijgen eveneens toegang tot zitplaatsen op tribune B (overzijde van de baan, beneden).

Fietsen en materialen
Zorg dat je fietsen compleet en toonbaar zijn (vanzelfsprekend).
Vergeet niet om zelf voor een standaard te zorgen voor iedere fiets.
Een dunne kabel en een slotje zijn het overwegen waard, want iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen spullen.
Andere materialen (bijv. truitjes of iets anders) zijn prachtig ter aankleding, maar houd het goed in de gaten. Het kunnen ook leuke souvenirtjes zijn voor minder sympathieke bezoekers.

Eten en drinken
In de hal is op meerdere plaatsen van alles te koop op het gebied van eten en drinken. Officieel is het dan ook niet toegestaan om meegebrachte etenswaren en consumpies te nuttigen.
Heb je wat pakjes drinken, een koek of een broodje bij je, houd dit dan een beetje uit het zicht.

Verder...
Uiteraard hopen we veel bekende, maar ook nieuwe gezichten te zien. En veel en mooie fietsen natuurlijk.
Het E.K. staat garant voor prachtige kijksport.
Met elkaar en met de belangstellenden uit het talrijke publiek wordt het vast en zeker een vermakelijke dag.
Binnen afzienbare tijd zullen er in Nederland nog 2 of 3 wielerbanen bij komen, dus ook na 20 oktober is er met onze vintage baanfietsen nog heel veel te beleven.

Only 2 weeks to go, so the contours of the Stalen Ros classic bike show become visible.
Here you will find some details.
The following days the remaining information will be communicated
.

Registration
Do you want to join this event, but you haven't registered yet by e-mail?
Will you bring your own pre 1990 classic track bike 
and take part in the exhibition?
Please register October 9 latest by e-mail: hofstedeharrie@gmail.com

Start
On Sunday October 20th, the doors of the Omnisportcentrum open at 08:00 already and we can line up our bikes and stuff.
At 09:00 the games races and at that time there will be already a lot spectators.
It would be nice if a lot of classic bikes are on display before 09:00 hours. All the spectators have to pass through the exhibition space before they can take place on the grandstand.
We would like all participants to be present at 10:00. If that is not possible for some individuals, then that's not the end of the world.

End
The event ends in the evening around 19:00.
Of course the races (keirin finals and madison) remain exciting to the end and everybody wants to experience that.
It wouldn't be nice if our show fades out slowly, because the bikes disappear one by one in the afternoon.

Tickets For all participants / exhibitors an envelope with tickets will be available at the Omnisportcentrum. Envelopes carry the names of the participants. It's a good idea to bring your ID card. 2 cards per exhibitor, so feel free to bring your partner, child or father to assist or just for fun!
We will use door no. 5 (delivery of goods) at the back of the Omnisportcentrum, so, we don't have to carry our bikes over a long distance.
From door no. 5, we proceed to the elevator that brings us to the 2nd floor (Promenade).
Later, we will be informed where to park our cars.

Exhibition space

Our bikes will be showed in the "Promenade". A beautiful space, where all spectators must pass if they want to go in or out.
There's a good view on the track through the windows.
We also have access to seats on grandstand B (opposite side of the track, lower part).

Bikes and stuff
Ensure that your bikes are complete and presentable (obviously).
Do not forget to bring a bike stand for each bike.
A thin cable and a lock are worth considering because everyone is responsible for his or her own stuff.
Other materials (e.g. jerseys or anything else) are wonderful for decoration, but keep an eye on it. It may also be a nice souvenir to visitors...

Food and drinks
Food and beverages are for sale at many spots. Officially, it is therefore not allowed to bring and consume your own food and drinks.
In case you bring some cans of lemonade, cookies or a sandwich, please keep it out of sight.

More ...
We hope to see many familiar people, but also some new faces. And many beautiful bikes of course.
The European Championships guarantee wonderful sports.
It will certainly become a wonderful and entertaining day with all participants and interested people from the numerous public.
In the near future 2 or 3 new velodromes will be built in the Netherlands, so after October 20 there is still a lot to do for us, also with our vintage track bikes.


Geen opmerkingen: