donderdag 26 september 2013

Goed en minder goed nieuws

Gisteravond (24/9) in er overleg geweest in het Apeldoornse Omnisportcentrum in verband met de show op 20 oktober, om een aantal praktische zaken door te nemen.

Om maar met het slechte nieuws te beginnen: gezien het drukke wedstrijdprogramma is er helaas GEEN gelegenheid om met onze klassieke baanfietsen op de wielerbaan te rijden....
Zelf hadden we dit graag anders gezien en de organisatoren van de kampioenschappen ook, maar helaas biedt het strakke en volle UCI wedstrijdschema geen ruimte.
Het rijden moeten we dus op een later tijdstip inhalen…

Verder is er alleen maar goed nieuws: de tentoonstelling gaat uiteraard gewoon door, de organisatoren verlenen maximale medewerking, de beoogde locaties in de hal zijn prachtig, toegangskaarten, parkeren en tribuneplaatsen: overal is aan gedacht.

Wil je nog meedoen en heb je je nog niet aangemeld, stuur dan nog snel een e-mail naar hofstedeharrie@gmail.com. Er is nog voldoende ruimte beschikbaar en nog steeds geldt: hoe meer hoe beter!Good news, bad news

Yesterday there was a meeting in the Omnisport Centre in Apeldoorn to discuss all practical matters related to the show on 20. October.

To start with the bad news: due to the busy race program, there will be NO opportunity to ride our classic track bikes on the track.
We would have preferred to have some track time and this was also the idea of the organizers of the championships, but unfortunately, the UCI race schedule doesn’t leave any space.
Riding on the track has to be moved to a later occasion…

For the rest there is only good news: the exhibition will take place as planned, the organizers give maximum support, the planned locations in the building are great, entry tickets, parking lots and grandstand seats: everything will be taken care off.

In case you would like to join the event as an exhibitor and you haven’t registered yet, please send an e-mail message to hofstedeharrie@gmail.com as soon as possible. There’s plenty space available. The more people and bikes, the better it is!

vrijdag 20 september 2013

Breed of smal, 1/8" or 3/32"?

Zoals al eerder aangehaald zijn wielrenners in het algemeen en baanrenners in het bijzonder (en natuurlijk iedereen die er omheen loopt) grote hobbyisten en liefhebbers van hun materiaal, goodies, spulletjes. Fietsen, wielen, stuurlinten, schoenen, sokken, brilletjes... Uiteraard is alles omgeven met mythes, halve en hele (on)waarheden. Iedereen heeft ook zo'n beetje de wijsheid in pacht. Zie bij voorbeeld ook het stukje over verzetten.
Zelf ben ik ook een materiaalliefhebber eerste klas, maar ik heb een hekel aan aanhangers en verkondigers van de enige echte waarheid. In elke theorie schuilt wel een stuk waarheid, ook in twee theorieën, die elk het tegenovergestelde beweren.

Zo ook de keus voor brede of smalle kettingen, kettingwielen en kransjes voor de baanfiets.
Grof gezegd zijn er twee maatvoeringen: 1/8" (breed) en 3/32" (smal).
De brede 1/8" ketting is zo'n beetje de standaard maat voor fietskettingen, sinds de 19e eeuwse safety fiets. 1/8" (of plm. 3,175 mm) is de breedte van de roller van de ketting. De smallere 3/32" (of plm. 2,38 mm) ketting is de standaard geworden voor derailleurfietsen.Historisch gezien is 1/8" dus "de" maat van baan- en andere single speed fietsen of fietsen met een versnellingsnaaf. Daaruit zou je kunnen concluderen, dat 3/32" onderdelen "not done" zijn voor baanfietsen.

Dan de praktijk.
3/32" blijkt op de baan net zo goed te werken als 1/8". Op een bepaald moment zijn onderdelenfabrikanten er mee begonnen om baanspullen ook in 3/32" aan te bieden, naast de "ouderwetse" 1/8".
Waarom? Wellicht het gewicht. De smallere spullen zijn een fractie lichter.Daarnaast "buigen" de smalle kettingen wat gemakkelijker door in zijwaartse richting: het zijn immers derailleurkettingen. In principe is dat niet nodig bij een baanfiets, maar het kan handig zijn, als de kettinglijn niet exact goed is. Staat het kransje op het achterwiel een paar mm naast het kettingwiel, dan kan een smalle ketting in combinatie met een smal kransje en kettingwiel dat wat gemakkelijker opvangen, zonder teveel lawaai te veroorzaken of de ketting te laten ontsporen.Bij een brede, stijvere 1/8" ketting licht dat allemaal wat gevoeliger.
Maar uiteraard zorgen we er altijd voor, dat de ketting precies recht loopt.
Een 1/8" systeem is in principe wat duurzamer. Door de grotere breedte en de grotere contactoppervlakken is de slijtage iets minder en de levensduur in theorie iets langer. Maar met een 3/32" aandrijving kun je ook een paar decennia doen.
In principe is een brede ketting ook niet sterker dat een smalle. Immers, de ruimte tussen de schakels in wel groter, maar de plaatjes/schalmpjes zijn even dik dus even sterk.
Wel is het zo, dat de duurste, meest hoogwaardige, sterkste (sprint)kettingen gemaakt worden in de 1/8" maat. Echter, die sterkte heeft te maken met het materiaal en het fabricageproces, niet zo zeer met de nominale afmeting.

Wat te doen?
Het maakt eigenlijk niks uit of je 1/8" of 3/32" onderdelen gebruikt, zo lang je de kettingen, kransjes en kettingwielen maar van dezelfde maat kiest.
Een smalle ketting is te smal voor brede kettingwielen (ca. 3 mm brede tandjes), dus dat werk nooit.
Andersom kun je wel een brede ketting om een smal (plm. 2 mm brede tandjes) kettingwiel leggen. Zo kun je dus wat "smokkelen". Het werkt, maar de kans op extra lawaai, veroorzaakt door de te brede ketting op de smalle tandjes, is groter.
Om te voorkomen dat je per ongeluk een keer mis grijpt of dat je fiets te veel herrie maakt, is het verstandig om alles in één en dezelfde maat te houden.
Smal (3/32") of breed (1/8") maakt daarbij niet uit. Het is maar net wat je hebt, het gemakkelijkst aan kunt komen, of waar je persoonlijke voorkeur ligt.As stated before, cyclists in general and track riders in particular (and nearly everyone in the bike scene) and great hobbyists and lovers of their materials, stuff, goodies. Bikes, wheels, bar tape, shoes, socks, glasses... Of course, all surrounded with myths, sometimes true, most time partly or completely untrue. Everyone also has pretty much all the answers. For example, also the article about the gears.I am also a fan of bicycle stuff, but I hate followers and preachers of the only real truth. In any theory lies a piece of truth, even in 2 opposing theories. 

Similarly, the choice of wide or narrow chains, sprockets and sprockets for track bike.Generally speaking, there are two sizes: 1/8" (wide) and 3/32" (narrow).The wide 1/8" chain is pretty much the standard size for bicycle chains, since the 19th century safety eighth bike. 1/8" (or approx. 3.175 mm) is the width of the rollers of the chain.The narrower 3/32" (or approx. 2.38 mm) chain has become the standard for derailleur bikes.So, historically, 1/8" is "the" standard for track bikes and other single speed bikes or bikes with internally geared hubs.From this one might conclude that 3/32" parts are "not done" for track cycling.

The practice.On the track 3/32" seems to work just as good as 1/8". At a certain moment, parts manufacturers started to offer 3/32" track parts, in addition to the "old" 1/8". Why? Perhaps the weight. The narrower stuff is a fraction lighter.Additionally, the narrow chains "bend" a bit easier sideways: after all, these are derailleur chains. In principle, this is not necessary on a track bike. But it can be useful, if the chain line is not 100% correct. If the sprocket on the rear wheel runs a few mm out of track of the front chain ring, then a narrow chain can handle that a bit easier in combination with a narrow sprocket and narrow chain wheel, without causing too much noise or derailing the chain.In the case of a wide, more rigid 1/8" chain, it's a bit more sensitive.But of course we always make sure that the chain always runs exactly in a straight line.In principle, a 1/8" system is a bit more durable. Due to the additional width and the larger contact areas, wear is less and life is slightly longer. However, a 3/32" drive train can also be used for a couple of decades.Basically a wide chain isn't stronger than a narrow one. After all, the space between the inner plates is bigger, but the thickness of the plates is the same, providing the same strength.It is true that the most expensive, highest quality, strongest (sprint) chains are made in the 1/8" size. However, that strength has to do with the material grade and the manufacturing process, not with the nominal size.

What to do?It actually does not matter whether you use 1/8" or 3/32" parts, as long as you choose the chains, chain rings and sprockets of the same size.A narrow chain is too narrow for wide sprockets or rings (approx. 3 mm wide teeth), so that will never work.However, you can combine a wide chain with a narrow (approx. 2 mm wide teeth) ring or sprocket. So, you can cheat a bit with this. It works, but likely with a bit additional noise, caused by the wide chain running on the narrow teeth.To avoid that you accidentally put a wrong sprocket on  your narrow chained bike or that your bike makes too much noise, it is wise to keep everything the same size. Narrow (3/32") or wide (1/8"): it does not matter. It just depends on what you have, the easiest to obtain, or whatever is your personal preference.

donderdag 5 september 2013

Cycles Jabo

Jabo is een minder bekend fietsmerk uit de Nederlandse historie, maar zowel weg- als baanrenners zijn succesvol geweest op Cycles Jabo.
Grondlegger en naamgever van het bedrijf was Jasper Bouma. Geboren in Haarlem, maar als smid vond hij werk als framebouwer bij Amsterdamse rijwielbedrijven. In die plaats is hij onder de naam Jabo voor zichzelf begonnen. Behalve Jabo maakte hij veel frames voor andere bedrijven en met andere labels. In een later stadium verhuisde het bedrijf naar Dongen.
Zeker in de jaren 1960 en 1970 reden veel Nederlandse renners op Jabo. Vanaf 1968 was er zelfs een Jabo amateurploeg. Als amateur reden onder meer Joop Zoetemelk en Gerben Karstens op fietsen van de familie Bouma en in 1964 en 1968 wonnen ze daarmee olympisch goud op de 100 km ploegentijdrit.
Om wat dichter bij de locatie van de show van klassieke baanfietsen in Apeldoorn te blijven: Gert Bongers uit Voorst werd in 1967 in Amsterdam wereldkampioen achtervolging bij de amateurs.
Op 20 oktober a.s. kunnen de liefhebbers diverse authentieke Jabo baanfietsen van dichtbij bewonderen en een gesprekje aanknopen met de eigenaren.
Jabo is brand in the Dutch bicycle history with a bit smaller reputation and fame, but nevertheless, both road and track riders have been successful on Cycles Jabo.
Founder of the company was Jasper Bouma (Ja Bo). The Haarlem born blacksmith found a job as a frame builder in Amsterdam bicycle companies. There he started his own Jabo company. Except his own Jabo brand, he made many frames for other companies and with other labels. Later, the company moved to Dongen.
Especially in the 1960s and 1970s, many Dutch riders rode Jabo bikes. From 1968 there was even a Jabo amateur racing team. As an amateur Joop Zoetemelk and Gerben Karstens used bikes from the Bouma family and in 1964 and 1968 they rode their Jabo bikes to Olympic gold medals in the 100 km team time trial.
Closer to Apeldoorn, the venue of the show of classic track bikes: in 1967, Gert Bongers from Voorst became amateur pursuit world champion in Amsterdam.
On 20. October the fans will be able to study and admire various authentic Jabo track bikes in detail and have a conversation with their owners.