woensdag 26 juni 2013

Schellak / shellac

Een stukje over schellak, om de voorkomen, dat dit stukje (baan)nostalgie verloren gaat.
Eerlijkheid gebiedt me te zeggen, dat ik er zelf niet echt mee ben opgegroeid, maar uit nieuwsgierigheid ben ik toch maar eens in dit fenomeen gedoken en ervaringen opgebouwd.
Schellak is een soort hars, afgescheiden door de kleine lakschildluis. Dit is een soort boomluis, die voorkomt in de buurt van India en Thailand. De lak wordt toegepast om brieven te verzegelen (van die mooie, ouderwetse zegels op brieven, gemarkeerd met een grote zegelring), houten meubelen, boten en muziekinstrumenten te bewerken en bedrading of elektrische componenten te isoleren. In de kunstwereld wordt er vernis mee gemaakt. In de fietsbranche is het met name bekend van het kitten van tubes en het behandelen van stuurlint. Vanwege de sterke hechting en de houdbaarheid is (was) het geliefd (of plicht) onder baanrenners en stayers, om de tubes vast en zeker op de velg aan te brengen. Aangebracht op (katoen) stuurlint biedt het bescherming aan de stof, terwijl de goede grip behouden blijft. Het geeft een lichte glans en afhankelijk van de soort schellak worden er mooie kleureffecten mee bereikt. De uiteinden van het stuurlint omwikkelen en vastzetten met dunne touwtjes en dit meelakken kan een nog veel mooier resultaat leveren.
Het aanbrengen van schellak is een vrij simpel klusje, maar het aanschaffen van het benodigde materiaal is wat lastiger. Het is immers niet in de fietsenwinkel te koop.
Schilfers schellak zijn te koop in sommige meubelwinkels (politoer), botenwinkels of muziekzaken. Zelf heb ik het gekocht in een winkel voor schilder- en kunstbenodigdheden. Je kunt het hier of hier trouwens ook gemakkelijk on-line aanschaffen.
De schilfers zijn leverbaar in rood- en bruintinten (oranje, robijn), maar ook kleurloos ("blond"). "Blond" laat de kleur van het uitgangsmateriaal vrijwel ongewijzigd, terwijl oranje en robijn het materiaal kleuren, afhankelijk van het aantal aangebrachte lagen. Wit stuurlint kleurt op die manier geel, oranje, licht of donkerbruin.
Schellakschifers dienen te worden opgelost in zo zuiver mogelijk alcohol. Om accijns te ontlopen koop je bij de apotheek een liter gedenatureerd alcohol (ethanol) van 95% of meer. Vaak moet het besteld worden.
Maak een oplossing van volume delen, dat wil zeggen 1 deel schellak en 3 delen alcohol, en doe deze in een doorzichtige, afsluitbare (jam)pot. De alcohol met schellak moet indirect verwarmd worden, bij voorbeeld door de glazen pot in een pan met kokend water te zetten en het water elk half uur te vervangen. Schud de pot regelmatig, bij voorbeeld ieder uur. Het duurt zeker 24 tot 48 uur, voordat de schilfers goed opgelost zijn.
Wanneer het stuurlint om het stuur is gewikkeld, kun je met een kwast de opgeloste schellak aanbrengen. Met de eerste laag wordt de stof verzadigd. Zorg wel dat je de vloer en de fiets beschermt tegen druppen. Laat alles vervolgens 24 tot 48 uur drogen.
De volgende lagen zullen sneller drogen. De 3e laag kun je bijv. een uur na de tweede aanbrengen, maar je kunt ook gerust een dag wachten. Over het algemeen geldt: hoe meer lagen hoe beter en mooier. Met oranje of robijn schellak wordt de kleur wel donkerder, dus daar is het aantal lagen afhankelijk van het gewenste eindresultaat. Zelf heb ik zo'n 12 lagen blonde schellak aangebracht op zwart katoen stuurlint. Het hele klusje duurt dus wel één of 2 weken, maar daarna kan het jaren mee.


A story about shellac, to prevent this piece of (track) nostalgia is lost.
Fair to say that I myself am not really grown up with it, but out of curiosity I dived into this phenomenon and built up some experience.
Shellac is a resin produced by the female lac beetle. This animal lives on trees in the forests of India and Thailand. The resin was used to seal letters (those beautiful, old stamps on letters, marked with a large ring), finish wooden furniture, boats and musical instruments and isolate electrical wiring and electrical components. In the art world shellac is used to make varnish. In the bicycle world shellac is particularly known for the gluing of tubulars and treating handlebar tape. Due to the strong adhesion and durability is (was) it beloved (or duty) by track riders and stayers to mount the tubulars on the rims securely. Applied to (cotton, cloth) handlebar tape, shellac provides protection, while maintaining good grip. It gives a slight shiny effect and depending on the type of shellac, beautiful colour effects can be achieved. In case the ends of the handlebar tape are wrapped and secure with thin strings and also treated with shellac, this can provide an even better result.
Applying shellac is a fairly simple job, but the purchase of the necessary materials is more difficult. It is not for sale in regular bike shops. Shellac flakes are available in some furniture stores (French polish), marine supply
stores or music business. I bought it in a shop for painting and art supplies, but you can also easily purchase it on-line.
The
 flakes are available in red and brown colours (orange, ruby), but also colourless ("blonde"). "Blonde" leaves the colour of the starting material virtually unchanged, while orange and ruby flakes ​​change the colour of the material, depending on the number of layers applied. White bar tape colours yellow, orange, light or dark brown.
Shellac flakes should be dissolved in alcohol as pure as possible. To avoid taxes, you'd better buy denatured alcohol (ethanol) of 95% or more at the pharmacy. Often it must be ordered.
Mix flakes and alcohol by the volume, i.e. 1 part shellac and 3 parts alcohol, and put it in a transparent, lockable jar. Heat up the alcohol with shellac indirectly, for example by putting the jar in a pan with boiling water and replace the water every half hour. Shake the jar periodically, for example every hour. It takes at least 24 to 48 hours before the flakes are well dissolved.
When the handlebar tape is wrapped around the handlebars, you can apply the dissolved shellac with a (paint) brush. With the first layer, the bar tape is saturated. Ensure to protect the floor and bike against dripping alcohol/shellac. Let it dry for 24 to 48 hours.
The next layers will dry faster. E.g. the 3rd layer can be applied an hour after the second layer, but you can also wait a day. Generally, the more layers the better and more beautiful the result is. Ruby ​​and orange shellac make the product darker, so in that case the number of layers depends on the desired end result. I myself have applied about 12 layers of blonde shellac to black cotton handlebar tape. The whole job takes approx. one or two weeks, but when it's finished, it will last for years.

maandag 24 juni 2013

RECO: Regter Constructions, Apeldoorn (1974 - 1992)

Bernhard (Ben) Regter uit Apeldoorn produceerde een flink aantal op maat gebouwde baan- en wegframes tussen 1974 en 1992. Ben's broer Nico was wielrenner en inspireerde Ben om raceframes te gaan produceren.
Diverse renners uit de omgeving van Apeldoorn en een stuk daarbuiten reden met hun RECO fietsen naar de winst. Aart van de Kruisweg, Henk van Beusekom, Peter van Ommen, maar ook Ben's dochter Jeannette reden met hun stalen frames uit Apeldoorn op de wielerbanen in binnen- en buitenland. Maar RECO's kon je ook terugvinden in de wegpelotons.
De foto's hieronder tonen de meester aan het werk in zijn werkplaats en baansprinter Henk van Beusekom na een gewonnen race op de baan (Nijmegen).
Tijdens onze show zullen verschillende RECO fietsen te bewonderen zijn. Met een beetje geluk kun je kennis maken of herinneringen ophalen met Ben, indien hij in de gelegenheid is om de oversteek te maken vanuit Ierland, waar hij sinds de jaren '80 woonachtig is.

Bernhard (Ben) Regter from Apeldoorn produced quite a few custom track and road racing frames between 1974 and 1992. Ben's brother Nico was a bike racer and he inspired Ben to start making frames.
Several racers from the Apeldoorn area and beyond raced RECO branded frames to victory. Aart van de Kruisweg, Henk van Beusekom, Peter van Ommen, as well as Ben's daughter Jeannette Regter raced the ovals on steel frames from Apeldoorn, but also in road raced, RECO bikes were present.
On the pictures below you can see the master in action in his workshop, as well as sprinter Henk van Beusekom after winning another heat on the track (Nijmegen).
Several RECO bikes can be admired in full glory at our show. With some luck you will be able to shake hands with Ben, in case he'll be able to sail over from Ireland, were he lives since the 1980s. 
 

vrijdag 21 juni 2013

Die wilde, verwegene Jagd (boek)
Die wilde, verwegene Jagd is een boek over de opkomst van de (in die tijd) mateloos populaire stayersport in Duitsland tot 1910.
Echt iets voor de stayerfanaten en fans van fietsen van het begin van de 20e eeuw.
De auteur Toni Theilmeier wilde een artikel schrijven over de sport voor een tijdschrift na het restaureren van zijn Allright stayersfiets uit 1904. Maar hij werd zo diep in de materie gezogen, dat het uitmondde in dit 234 pagina's tellende boek met daarin opgenomen 150 zwartwitafbeeldingen.
Toni zal op 20 oktober in Apeldoorn aanwezig zijn met 3 van zijn baanfietsen, zodat je uitvoerig met hemzelf kunt praten over fietsen en stayeren in het bijzonder (Hans: eat your heart out).
Bovendien zal hij de laatste exemplaren van zijn boek laten zien.


Die wilde, verwegene Jagd is a book about the rise of the extremely populair motorpaced cycling in Germany till 1910.
Really something for the fans of stayer bikes and bikes/cycling from the beginning of the 20th century.
The editor Toni Theilmeier planned to write an article for a magazine about the sport after restoring his 1904 Allright stayer bike. But he was really drawn deep into exploring the pacing business and it resulted in this 234 pages book with 150 black and white illustration.
Toni will be present in Apeldoorn on 20. October and he will bring 3 of his own track bikes, so you have the opportunity to chat with him about bikes, cycling and stayer bikes in particular.
He will also show the last few copies of his book.

donderdag 20 juni 2013

Aantallen fietsen en deelnemers groeien gestaag

De aanmeldingen druppelen binnen en de lijst van te showen fietsen groeit gestaag.
Rechtsonder is een lijst te vinden, evenals een aantal foto's met links naar de website of het weblog van de eigenaar (klik op de foto om de link te openen).
Ik zal proberen om de lijsten hier zo volledig en actueel mogelijk te houden.
Uiteraard zijn niet alle fietsen, die tot nu toe voor de show aangemeld zijn, op het web terug te vinden. Het betreft hier dus slechts een selectie.
Aanmelding kan tot het laatste moment (hoewel het de voorkeur heeft om het zo snel mogelijk te doen), dus er wordt continu aangepast.

More and more participants do register and the list of bikes on display (planned) grows steadily.
On the bottom right side of this page, you'll find a list, as well as some pictures with links to websites or blogs of the owners (click on the picture to open the link).
I will try to keep the lists as complete and up-to-date as possible. 

Of course, not all bikes that have been registered and promised for the show so far can be found on the web. So, just a selection of bikes is pictured and linked here.
Registration is possible until the last moment (although it's recommended to do it as soon as possible), so adjustments are made all the time. 

woensdag 19 juni 2013

Infobladen, data sheets EN NL

Hier vind je een paar voorbeelden van data sheets in Engels en Nederlands.
Uiteraard kun je ze ontwerpen en beschrijven zoals je zelf mooi vindt of goed dunkt.
Wel raad ik aan, om één A4-tje per fiets te maken, één- of tweezijdig bedrukt, gelamineerd of in een insteekhoes.
Het publiek kan zo je fiets(en) bewonderen en tegelijkertijd wetenswaardigheden en technische details vergaren van het infoblad (framebouwtechniek, onderdeelspecificaties, oorspronkelijke berijder of team, etc.).
Indien gewenst kan ik voorbeelden of sjablonen in WORD of een ander bestandsformaat aanleveren. Stuur dan even een berichtje.

Here are some examples of data sheets in English and Dutch.
Of course, you can design them and put down the information the way you want.
However, I recommend one A4 format sheet per bike, one or two-sided printing, paper laminated in plastic or in a document pouch.
The audience can admire your bike and find interesting or other technical details on the data sheet (frame building technique, part specs, -previous- rider or team info, etc.).
If desired, I can send you an example/template in MS-Word or another file format. Just drop me a message.

dinsdag 18 juni 2013

Flyers EN - NL - D

Wat flyers in Engels, Nederlands en Duits om uit te delen of op te hangen...
Some flyers in English, Dutch and German to spread aroud...
 

Belangrijke mededelingen - important notice

ENGLISH VERSION SEE BELOW

Belangrijk! 

Een paar mededelingen van huishoudelijke aard, zodat iedereen weet waar hij of zij op kan rekenen of voor moet zorgen. Het is nog een hele tijd tot midden oktober, dus er is nog volop tijd om jezelf en je fiets(en) voor te bereiden.
Om te voorkomen, dat de show een allegaartje van allerlei fietsen wordt en de exposanten, de organisatie van de kampioenschappen en het publiek er geen wijs meer uit worden, hebben we wat algemene richtlijnen opgesteld. Voor de meeste liefhebbers is dit geheel vanzelfsprekend en over een enkele kleine afwijking zal niemand wakker liggen.
Alvast hartelijk dank voor het begrip en de medewerking.

 • Als je je fiets(en) ten toon wilt stellen, geeft dit dan a.u.b. door via e-mail. Dan weten we, wat we ongeveer kunnen verwachten en kunnen we gemakkelijker communiceren.
  Graag je naam, e-mailadres en welke fietsen (merk en eventueel aanvullende gegevens) doorgeven aan: hofstedeharrie@gmail.com
  Hoe eerder, hoe beter!
  Mocht je uiteindelijk niet kunnen , dan zitten daar uiteindelijk geen consequeties aan (behalve dat je een heel leuke dag misloopt).
 • Alléén baanfietsen.
  Dus geen wegfietsen of omgebouwde wegfietsen (fixed gear, single speed).
 • Complete fietsen.
  Dus niet een frame, vork en een paar wielen of fiets zonder stuur of zadel, etc. 
 • Klassieke fietsen van vóór 1990.
  Over één of twee jaar afwijking doen we niet moeilijk, maar getiglaste aluminium frames en monocoque carbon zijn niet de bedoeling.
 • Afmontage zo mogelijk “period correct”, dus bij voorbeeld een frame uit de jaren 1960 met onderdelen uit dezelfde periode. 
 • Uiteraard dienen de tentoongestelde fietsen schoon te zijn. Gepoetst toch hoogglans mag, maar is geen vereiste.
 • Graag zelf voor een standaard voor iedere fiets zorgen.
 • Ook graag een “datablad” meenemen voor iedere fiets ter informatie van de bezoekers.
  Op dat blad kun je wat feiten over de fiets plaatsen, zoals bijv. bouwjaar, materiaal, land of plaats van herkomst, framebouwer, oorspronkelijke berijder, foto, o.i.d.
  Voorbeelden zullen hier t.z.t. geplaatst worden.
  Bij voorkeur één A4tje per fiets, één- of tweezijdig bedrukt, gelamineerd of in insteekhoes.
 • Losse accessoires en kleding ter aankleding van het geheel is leuk, maar houd rekening met diefstal, souvenirjagers e.d.
  Organisatie van de kampioenschappen en de show kunnen niet aansprakelijk gesteld worden.
 • Voor diegene die op de baan wil en kan fietsen zijn gepaste kleding en schoeisel gewenst. Dus graag zo veel mogelijk wol, acryl, zijde en leer uit vervlogen tijden.
  Op de baan wordt uit veiligheidsoverwegingen uitsluitend gereden met goedgekeurde hardeschaalhelmen, dus niet blootshoofds of met worstenhelm of koerspetje.
  Het dragen van handschoentjes (veiligheid!) is een pré.
 • Wie wil rijden op de piste moet er voor zorgen, dat de fiets technisch in uitstekende staat is (voor je eigen veiligheid en die van een ander). Tubes goed gekit, kransje en alle schroeven vast, ketting spoort, etc.


Important!

A few notices, to let everyone know where he or she can count on or has to take care of. It is still a long time until mid October, so there is still plenty of time to prepare yourself and your bike(s).
To avoid that the show becomes a mess of all kinds of bicycles and doesn’t make any sense to the exhibitors, the organizers of the championships, we have written down some general guidelines. For most classic bike enthusiasts this is completely obvious. A few small deviations will scare off nobody, though.
Thanks a lot for your understanding and cooperation. 
 • If you plan to exhibit your track bike(s), please let us know by e-mail. In that way, we know what we can expect and it makes future communication easier.
  Please send a message with your name, e-mail address and which bicycles you’ll bring (brand and any additional information) to:
  hofstedeharrie@gmail.com
  The sooner, the better!
  If you finally cannot make it to come over to Apeldoorn, then there are no penalties or unpleasant consequences (except that you miss out on a very nice day).
 • Track bikes only.
  So, no road bikes or converted road bikes (fixed gear, single speed).
 • Complete bikes.
  So not a frame, fork and a pair of wheels or bike without handlebars or saddle, etc.
 • Classic bikes before 1990.
  A deviation of about a year or two won’t be a problem, but tig-welded aluminium or monocoque carbon frames are not in line with our expectations.
 • If possible, ensure that the bikes are assembled "period correct". For example a frame from the 1960s with parts from the same period.
 • Of course, the exhibited bicycles have to be clean. Polished to perfection is allowed, but is not required.
 • Please provide your own stand for each bike.
 • Also, please bring a "data sheet" for each bike to inform the visitors.
  Write down some facts about the bike, such as year of build, tube material, country or place of origin, frame builder, original rider, photo, or similar.
  Examples will be placed here.
  Preferably an A4 sheet for each bike, one- or two-sided printing, laminated or in a document pouch.
   
 • Loose clothing and accessories for decoration is fun, but be aware of theft, souvenir hunters, etc.
  Organization of the championships and the show cannot be held responsible.
 • For those people who like and have the skills to ride on the track, appropriate clothing and shoes are highly appreciated. So, as much as possible wool, acrylic, silk and leather from the olden days.
  For safety reasons, riding on the velodrome is only allowed when wearing approved hard shell helmets. So, not bare headed or with hair nets, “Danish” helmets or a cap.
  Wearing mitts/gloves (safety!) is a plus.
 • In case you have plans to ride on the track, ensure that the bike is technically in excellent condition (for your own and others’ safety). Tubulars well cemented, cog and all screws tight, chain well aligned, etc.

Intro - Introduction - Einführung

ENGLISH AND GERMAN VERSION BELOW

Op zondag 20 oktober a.s. zal in het Omnisportcentrum in Apeldoorn tijdens de finaledag van de Europese Kampioenschappen baanwielrennen een show van klassieke baanfietsen plaatsvinden.
Eigenaars, berijders en overige liefhebbers van baanfietsen van vóór (grofweg) 1990 worden bij deze uitgenodigd om hun fietsen aan het publiek te laten zien. De fietsen worden tentoongesteld, kennis en ervaring worden uitgewisseld en uiteraard is er alle gelegenheid om naar het baanwielrennen te kijken.

Voor ervaren rijders zal er eveneens de gelegenheid zijn om tijdens de pauzes een paar ronden op de piste te draaien en eventueel wat wedstrijdelementen te demonstreren.

In de restaurants en aan de kraampjes is er voldoende voedsel en drinken verkrijgbaar om de dag door te komen.

Aanmelding en inlichtingen via
Facebook-eventpagina
e-mail: hofstedeharrie@gmail.com
Twitter: @hahofstede

--------------------------------------------------------

On Sunday 20. October 2013 an exhibition of classic track racing bikes will take place in the Omnisport Centre in Apeldoorn, The Netherlands. This show will be a side event of the European Championships Track Cycling (18 - 20. October).
Owners, riders and other fans of track bikes produced before 1990 (roughly) are invited to join this event and to show their bikes to the audience. The bikes will be exhibited, knowledge and experience will be shared and, of course, there will be plenty time to enjoy the championships races.

During the break(s), experienced riders will be given the opportunity to ride some laps on the velodrome and to participate in a few races.

In the Omnisport Centre there are several restaurants, bars and counters to obtain all the food and drinks you'll need for the day.

Registration and information via
Facebook event page
e-mail: hofstedeharrie@gmail.com
Twitter: @hahofstede

--------------------------------------------------------

Am Sonntag, 20. Oktober 2013 wird eine Ausstellung für klassischen Bahnrennrädern statt finden im Omnisportzentrum in Apeldoorn, Niederlande. Diese Show ist eine Nebenveranstaltung der Europäischen Meisterschaften Bahnradsport (18. - 20. Oktober).
Eigentümer, Fahrer und andere Fans der Bahnrennräder Baujahr (ungefähr) 1990 und älter sind herzlich eingeladen, diese Veranstaltung zu beteiligen und ihre Bahnräder dem Publikum zu zeigen. Die Fahrräder werden ausgestellt, Kenntnisse und Erfahrungen werden ausgetauscht und natürlich wird es Zeit genug geben, um die Meisterschaftsrennen zu genießen.

Während der Pause werden erfahrene Fahrer die Gelegenheit gegeben, einige Runden auf der Piste zu fahren und an ein paar Rennen teilzunehmen.

Im Omnisportzentrum gibt es mehrere Restaurants, Bars und Theken, wo man Essen und Getränke, die für den Tag gebraucht werden, zu kaufen.

Anmeldung und Auskünfte über
Facebook-Event-Seite
e-mail: hofstedeharrie@gmail.com
Twitter: @hahofstede